A+ A A-

Algemene Voorwaarden

  • Categorie: uncatogorised
  • Geschreven door Mate Masie
  • Hits: 10242

Algemene voorwaarden Mate Masie:


Algemene voorwaarden van Mate Masie, gevestigd te Grijpskerk aan de 
Nicolaasgrijpstraat 11.
Mate Masie stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit va 
dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid 
van haar klanten.
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1.a. Deze algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, 
welke worden uitgebracht, respectievelijk aangegaan door Mate Masie, gevestigd te 
Grijpskerk, hierna te noemen Mate Masie Catering.
1.b. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Mate Masie 
Catering opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van 
goederen.
1.c. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
1.d. Van de Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk 
zijn overeengekomen.
1.e. Op overeenkomsten aangegaan door Mate Masie Catering zijn nimmer algemene 
bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk 
anders wordt overeengekomen.
Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2.a. Alle aanbiedingen van Mate Masie Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel 
uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2.b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per E-mail) door of op 
bevoegde wijze namens Mate Masie Catering van een opdracht, dan wel zodra Mate Masie 
Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een 
overeenkomst tot stand gekomen.ate Masie
Nicolaasgrijpstraat 11, 9843 BA, Grijpskerk
M 06-20295587 E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.matemasie.nl Rabobank 15.15.60.005
KvK 01154493 BTW NL200894080B01
Artikel 3: Prijzen
3.a. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip 
van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere 
kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijzigingen hebben ondergaan is Mate Masie 
Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3.b. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn 
voor rekening van de opdrachtgever.
3.c. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.
Artikel 4: Annuleringen
4.a. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de 
zevende werkdag (maandag - vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de 
opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van 
annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Mate Masie Catering alle met het oog op 
de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provincie e.d.) te 
vergoeden, onverlet het recht van Mate Masie Catering op vergoeding van winstderving en 
overige schade.
4.b. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden en dient gedateerd te worden. Aan 
mondelinge annuleringen kan de klant geen rechten ontlenen. 
4.c. In het geval van annulering voor de zevende werkdag is opdrachtgever gehouden aan 
Mate Masie Catering alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte 
kosten (van voorbereiding, opslag, provincie e.d.) te vergoeden.
Artikel 5: Termijnen van levering
5.a. Hoewel Mate Masie Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken 
leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De 
leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor 
Mate Masie Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd 
kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6: Reclame
6.a. Opdrachtgever is verplicht eventuele reclame en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of 
na uitvoering van de opdracht aan Mate Masie Catering te melden, doch uiterlijk binnen 8 
dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van 
aanspraken terzake. Indien de klacht naar het oordeel van Mate Masie Catering juist is, zal 
zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de 
factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten 
vervangen. Mate Masie Catering is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
6.b. Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.ate Masie
Nicolaasgrijpstraat 11, 9843 BA, Grijpskerk
M 06-20295587 E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.matemasie.nl Rabobank 15.15.60.005
KvK 01154493 BTW NL200894080B01
Artikel 7: Betaling
7.a. De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Mate Masie Catering.
7.b. Mate Masie Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of 
gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.
7.c. Opdrachtgever is gehouden facturen van Mate Masie Catering te voldoen binnen de op 
de factuur vermelde termijn en bij gebreke vaneen dergelijke vermelding: binnen 7 dagen. 
Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim.
Artikel 8: Verplichtingen van een huurder
8.a. De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en 
conform de gebruiksaanwijziging en/of aanwijzigingen van personeel van Mate Masie 
Catering.
8.b. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurd en 
verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet 
op het gebruik van het gehuurd, normaal gebruikelijke voorzieningen.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.a. Mate Masie Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe 
of indirecte gevolg is van:
- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere 
personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of 
geleverde;
- handelingen of nalatigheid van Mate Masie Catering, haar personeel of andere bij de 
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove 
schuld.
9.b. Mate Masie Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals 
bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
9.c. Mate Masie Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het 
betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
9.d. Mate Masie Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstel of verlies aan 
goederen van opdrachtgever of derden, die Mate Masie Catering onder zich heeft.ate Masie
Nicolaasgrijpstraat 11, 9843 BA, Grijpskerk
M 06-20295587 E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.matemasie.nl Rabobank 15.15.60.005
KvK 01154493 BTW NL200894080B01
Artikel 10: Ontbinding
10.a. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enig verplichting 
uit deze of enige andere de met Mate Masie Catering gesloten overeenkomst, alsmede in 
geval van (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling, stillegging of liquidatie van 
het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft 
Mate Masie Catering het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van 
Mate Masie Catering tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder 
toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Mate Masie Catering ten laste 
van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.
Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden
11.a. Mate Masie Catering is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten 
te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door mate 
Masie Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door 
Mate Masie Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
Artikel 12: Diensten op locatie
12.a. Ingeval Mate Masie Catering diensten verricht op of in aan opdrachtgever 
toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover voor de uitvoering van de diensten 
nodig is – om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, 
energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van 
postfaciliteiten. Tevens stelt de opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking 
het gebruik van arbotechnische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBOvoorzieningen.
12.b. Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 12.a. genoemde faciliteiten steeds voldoen aan 
alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele 
tekortkomingenvoor zijn rekening.
12.c. Opdrachtgever is al eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en 
aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
12.d. Belastingen, Buma- en Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van 
telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van 
de door Mate Masie catering te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht wordt ten zede in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, 
oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, niet goed 
functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv. 
omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, 
overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering 
import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaringen of andere 
overheidsmaatregel en tekortschietingen van toeleveranciers van Mate Masie Catering.ate Masie
Nicolaasgrijpstraat 11, 9843 BA, Grijpskerk
M 06-20295587 E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.matemasie.nl Rabobank 15.15.60.005
KvK 01154493 BTW NL200894080B01
Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij gehele of 
gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele 
geschillen zal Mate Masie Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en 
trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle 
geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden 
beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

Mate Masie Catering
Dhr. L. Tefi
Mei 2010

 

 

Mate Masie
Nicolaasgrijpstraat 11, 9843 BA, Grijpskerk
M 06-20295587 E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I www.matemasie.nl Rabobank 15.15.60.005
KvK 01154493 BTW NL200894080B01

 

 

Algemene voorwaarden Mate Masie, mei 2010:

Mate Masie hoopt dat u hun specialiteiten ontdekt en de kennis hiervan bewaard, zodat u als klant terug komt. En dat u daarnaast uw ervaringen doorgeeft aan anderen, zodat ook zij hiervan kennis kunnen nemen.

Reserveer gelijk!

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met Lod en Mariet Tefi

Twitter Facebook Vimeo

Realisatie & Ontwerp FTH

Login or Register

LOG IN